تعبیر خواب لباس عروس، پوشیدن لباس عروس چه تعبیری دارد؟

به گزارش آخرین خبر، در ادامه با تعبیر خواب لباس عروس پوشیدن همراه شما خواهیم بود، تعبیر این خواب بنا به رنگ لباس و اینکه دختر مجرد یا زن متاهل خواب ببیند متفاوت خواهد بود. با تعبیر دیدن لباس عروس در خواب،  لباس عروس پاره، لباس عروس قرمز و کثیف، لباس عروس مشکی و... با ما همراه باشید.

تعبیر خواب لباس عروس، پوشیدن لباس عروس چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب لباس عروس

در تعابیر خواب جدید لباس عروس نمادی از باز شدن فصل جدیدی از زندگی است که با آن روبرو می شویم. صدای شادمانی که از پوشیدن لباس عروس به گوش می خورد بیانگر کنار گذاشتن افسردگی هاست. معبرین اسلامی تعبیر پوشیدن لباس عروس را برای زنان متاهل و مجرد متفاوت می دانند.

آنلی بیتون دیدن لباس عروسی در خواب را علامت آشنایی با دوستانی صمیمی و شرکت در کارهایی شادی بخش عنوان کرده است.

کتاب فرهنگ تفسیر رویا

لباس عروس بیانگر احساسات و امیدها برای پیوند خوب در ازدواج می‌باشند. اگر رویای مشاهده شده بار منفی داشته و رو به تلخی می رود نشان از اضطراب بیننده خواب درباره آینده و حوادث آینده در زندگیش دارد.

خواب لباس عروس به فرموده امام صادق

دیدن لباس عروس در خواب هفت چیز است که در زیر به آنها اشاره می کنیم.

 • اولین معنی دیدن لباس عروس در خواب داشتن دین پاک است.
 • دومین معنی دیدن لباس عروس در خواب توانگری در زندگی است.
 • سومن معنی دیدن لباس عروس در خواب به عزت و جلال رسیدن است.
 • چهارمین معنی دیدن لباس عروس در خواب سود بردن در اثر اتفاقی است.
 • پنجمین معنی دیدن لباس عروس در خواب عیش و زندگی همراه با خوشی است.
 • ششمین معنی دیدن لباس عروس در خواب عمل کردن در زندگی است.
 • هفتمین معنی دیدن لباس عروس در خواب عدل است.

تعبیر خواب لباس عروس پوشیدن

کارل گوستاو یونگ برای تعبیر خواب پوشیدن لباس عروس در خواب می گوید:

 • پوشیدن لباس عروسی در خوابتان بیانگراین است که رابطه شخصی تان را ارزیابی می کنید.
 • اگر شما یا کسی در موقعیتی نامناسب لباس عروسی می پوشید، بیانگر این است که شما احساس پستی و بی ارزش بودن می کنید.

به تعبیر معبرین غربی اگر دیدید که لباس عروس بر تن می کنید نشان دهنده برخی تغییرات در زندگی شماست.

تعبیر خواب لباس عروس برای زن متاهل به فرموده دانیال نبی

 • اگر زن متاهلی لباس سفید بر تن کند و در آن حال شادمان باشد و بخندد گرفتار مصیبت و رنج می شود.
 • اگر زن متاهلی لباس عروس سفید بر تن کند و غمگین باشد نشان از کسب و کار و روزی فراوان برای مرد خانه است.
 • اگر زن متاهلی در خواب دید که لباس عروسی بر تن کرده دلیل بر خروج نشاط و شادمانی از منزل و ورود رنج و مصیبت برای سکنه خانه است.
 • اگر زن متاهلی لباس عروس بر تن کند و بخواهد دوباره ازدواج کند بیانگر جدایی و ناراحتی برای زن است.

تعبیر خواب لباس عروس برای دختر مجرد از نگاه ابن سیرین

 • اگر دختر مجردی در خواب بیند که لباس عروسی بر تن کرده است دلیل بر ورود شادی برای اهل خانه کند.
 • اگر دختر جوان بیند با لباس عروسی در حال گریه کردن است تعبیرش رسیدن به یکی از آرزوهای بزرگ اوست.

تعبیر خواب لباس عروسی رنگی:

خواب لباس عروس صورتی

لباس عروس صورتی در خواب نشانگر عشق، لذت، شیرینی، شادمانی، محبت و مهربانی است. عاشق بودن یا شفا یافتن به معجزه‌ی عشق نیز از معنای استنباطی این رنگ است. اما هرچند پیوند عروسی شیرین است، این خواب دلالت بر آن دارد که شما در رابطه‌ی عشق خام و ناپخته‌اید.

تعبیر خواب لباس عروس قرمز

به تعبیر معبرین غربی دیدن لباس عروس قرمز در خواب، آرزوهای شما را برای داشتن یک رابطه جنسی پرشور نشان می دهد. شما نباید در این باره خجالتی باشید و باید این خواسته ها را با شریک زندگی خود در میان بگذارید. این رویا همچنین می تواند نمادی از ناامیدی شما در زندگی باشد. باید مراقب باشید که هرگز اسرارتان را برای افرادی که از آن ها شناخت کافی ندارید فاش نکنید.

از طرفی دیدن لباس عروس قرمز در خواب نشانگر نیات منفی است که باعث انتخابی دائمی می‌شوند. این نیات منفی می‌توانند هر چیزی باشند از دروغ، خیانت، دزدی، یا ارعاب دیگران تا چیزی را به نفع خود تمام کردن. لباس عروس قرمز معمولا نشانه‌ی خوبی نیست چون این احساس را می‌دهد که در پذیرفتن یک وضعیت و شرایط منفی گیر افتاده‌اید.

تعبیر خواب لباس عروس زرد

دیدن لباس عروس زرد یا طلایی در خواب به حسادت شما نسبت به دیگران اشاره دارد. باید تلاش کنید که این صفت ناپسند را کنار گذاشته و هیچگاه ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود قیاس نکنید.

تعبیر خواب لباس عروس سبز

دیدن لباس عروس سبز یا آبی در خواب بدان تعبیر است که رویاهای شما به تحقق خواهد پیوست.

تعبیر خواب لباس عروس مشکی

دیدن لباس عروس مشکی در خواب نشانه آن است که خبری ناراحت کننده به شما خواهد رسید. 

از طرفی خواب دیدن لباس عروس سیاه نشانگر وضعیتی افراطی در قبال اتخاذ تصمیمی دائمی است. شما ممکن است برای تعهد دائم به شریک عشقی‌تان یا سایر انتخاب‌های بلند مدت زندگی احساس فشار بکنید. لباس عروس سیاه در خواب نماد و بازتاب ترسی است که شما را تشویق می‌کند انتخابی دائمی بگیرید و احساس کنید که مجبور هستید کاری را برای ابد انجام بدهید.

خواب لباس عروس آبی

رنگ آبی نماد آسمان‌های آبی بالای سرمان است. این فضا نماد پهناوری، فرصت‌های بی کران کشف و اکتشاف، احیا و گسترش است. شما درباره‌ی انتخاب‌های زندگی که در آینده پیش رو دارید احساس آزادی و فراغت می‌کنید.


خواب ببینید یک نفر دیگر لباس عروس پوشیده است

در کل، اگر خواب ببینید کس دیگری در مراسم عروسی‌اش لباس عروسی پوشیده است، این خواب عموما به معنی آن است که نوعی حسادت نسبت به شرایط و اوضاع زندگی آن فرد در خود احساس می‌کنید. این به خصوص در صورتی درست است که بدانید شخص پوشنده‌ی لباس عروس چه کسی است.

اما، اگر فرد لباس عروس را خارج از مراسم عروسی بپوشد یا امتحان کند یعنی شما به صورت ناخودآگاه احساس می‌کنید از آن شخص پایین تر هستید.

خواب لباس عروسی و مرگ

عروسی و مرگ دو موضوع بسیار متضاد هستند. وقتی خواب لباس عروسی و مرگ را همزمان می‌بینید، ممکن است به معنی آن باشد که درباره‌ی تعهد جدید احساس عدم اطمینان و به نوعی خفگی و فشار می‌کنید.

تعبیر خواب دنبال لباس عروس گشتن

خواب دیدن اینکه شما در روز عروسی تان به دنبال لباس عروسی هستید به این معنی است که شما تلاش می کنید نقش خود را در یک موقعیت بیابید. از این که متناسب آن نقش نباشید می ترسید.

تعبیر خواب تور لباس عروس

آنلی بیتون می گوید:

 • دیدن تور لباس عروس در خواب، نشانه آن است که در زندگی خود تغییر و تحولی ایجاد خواهید کرد که باعث شادمانی اعضای خانواده شما خواهد شد.
 • اگر دختری خواب ببیند تور لباس عروسی را بر صورت خود انداخته است، نشانه آن است که به کاری مشغول خواهد شد که برایش منفعتی فراوان به همراه می آورد.
 • اگر دختری خواب ببیند تور لباس عروسی از روی صورتش کنار می رود یا بر زمین می افتد، نشانه آن است که متحمل رنج و اندوه خواهد گشت.

تعبیر خواب لباس عروس پاره شده

به تعبیر معبرین غربی اگر در رویای خود لباس عروسی را دیدید که پاره یا کثیف شده بود بدان معناست که باید بیشتر مراقب عشق خود باشید، چرا که ممکن است او را از دست بدهید. اگر در خواب خود مشاهده کردید که لباس عروسی مقابل شما پاره یا کثیف می شود به منزله هشداری است به شما درباره مسئله ای جدی که ممکن است در آینده برایتان پدید آید. ممکن است این مشکل یک بیماری جدی و یا عمل جراحی باشد.

آنلی بیتون میگوید: دیدن لباس عروسی کثیف و چروک در خواب، علامت آن است که رابطه شما با فردی شایسته قطع خواهد شد.

خواب لباس عروسی که خراب شده است

لباس عروس خراب شده می تواند نماد ترس ها و مسائل بالقوه ای در زمینه ی تعهدتان باشد. این خواب می تواند نماد برخی از رویدادهای گذشته هم باشد که ممکن است باعث به وقوع پیوستن یک جشن عروسی «ناقص» شده باشد.

به اسم مثال زنی خواب دیده بود لباس عروسی کثیف و خاک آلوده پوشیده است. در عالم بیداری بکارتش را از دست داد و چند ماه قبل از جشن عروسی واقعی شان باردار شد. او احساس بدی داشت و به خاطر وضعیتش احساس می کرد در مخمصه گیر افتاده است.

بعلاوه ممکن است رویدادی واقعی را خواب ببینید که در آن لباس تان را شخص دیگری خراب می نماید. این ممکن است به معنی دردسری باشد که در زمینه ی انتخاب های زندگی پیش رو خواهید داشت و اینکه کسی یا چیزی قرار است آن را خراب کند. به بافت خواب نگاه کنید تا بفهمید مشکل کار کجاست و چگونه می توانید مشکل را درست کنید. به اسم مثال، اگر خواب ببینید یک سگ عظیم لباس عروس تان را می جود و خراب می نماید، ممکن است به معنی آن باشد که فرد قدرتمند اما وفادار به شما ممکن است در بلند مدت به شما خیانت بکند.

خواب اندازه نبودن لباس عروس

زمانبندی این خواب می تواند معنی متفاوتی در بافت آن ایجاد کند. آیا قبل از عروسی یا در زمان خود عروسی متوجه شدید لباس عروس اندازه نیست؟ این ممکن است دلالت بر مقدار آمادگی دلالت داشته باشد که برای پایبند ماندن به تعهد بلند مدت تان احتیاج دارید.

اگر لباس عروس خیلی گشاد (بزرگ) باشد:

اگر لباس عروس خیلی بزرگ باشد نماد آن است که عروسی ممکن است انتخاب درست و مناسبی برای شما نباشد، چون این لباس های عروسی بیشتر اندازه دیگران هستند تا شما.

اگر لباس عروس خیلی کوچک باشد:

اگر خواب ببینید لباس عروس اندازه تان نیست نماد آن است که به ظاهرتان بیش از حد اهمیت می دهید. اما، اگر خواب ببینید که لباس عروس بیش از حد کوچک است، ولی می توانید با وزن کم کردن این مشکل را حل کنید، به معنی آن است که برای تعهد و دستیابی به اهداف تان آمادگی دارید.

سخن آخر

اگر به تازگی خوابی با موضوع لباس عروس دیده اید، می توانید رویای خود را در پایین همین صفحه برای کارشناسان ما بنویسید تا در اسرع وقت جوابگوی شما باشند.

انتشار: 8 آذر 1399 بروزرسانی: 24 تیر 1400 گردآورنده: anti6.ir شناسه مطلب: 1343

به "تعبیر خواب لباس عروس، پوشیدن لباس عروس چه تعبیری دارد؟" امتیاز دهید

656 کاربر به "تعبیر خواب لباس عروس، پوشیدن لباس عروس چه تعبیری دارد؟" امتیاز داده اند | 3.9 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب لباس عروس، پوشیدن لباس عروس چه تعبیری دارد؟"

97 دیدگاه

مهسا 10 شهریور 1402

سلام من خواب دیدم داشتم برای مراسم عقدکنان آماده میشدم اونجاهمه بودن عموهام که باهاشون قهریم وتوخوابم بایکیشون درگیرشدم! بعدش لباس عروس و کفش سفید پوشیدم میخواستیم بریم محضر ولی همش یه چیزی جامیموند یاعوض میکردم مهمونا همه رفتن دوسه نفرخونه بودن من باز برگشتم یه چیزی روی لباس عروس بپوشم همش نمیشد برم انگار تعبیرش چی میتونه باشه؟و اینکه نمیدونستم دامادکیه کم وبیش میدونستم خواستگار قبلیمه که الان متاهله !

پاسخ به مهسا

باران 21 خرداد 1402

سلام
حس ششم قوی ای دارم وبعضی از خوابهام، رویای صادقه هستن و بعد از دیدن خواب، عینا در واقعیت اتفاق میفتن.
خواب ازدواج (خواستگاری، بله برون و زندگی مشترک و ...) با کسی رو که هر دو همدیگر دوست داریم رو زیاد میبینم.
چند روز پیش هم دیدم لباس عروس پوشیدم و پسر مورد علاقه ام لباس دامادی و توی یه تالار بزرگ و با مهمون های زیاد مراسم عقد و عروسی مون هست و آقایون دارن میرقصن و من و همسرم بعد از عقد داریم باهم عکس میگیریم.
تعبیرش رو لطف میکنید بفرمائید.
ممنون از محبتتون.

پاسخ به باران

miri Mina 15 فروردین 1402

سلام من خواب دیدم که لباس عروس پوشیدم نامزدم هم لباس دامادی و توی خونه های قدیمی منتظر مهمون ها هستیم تا بیان ولی هرچی منتظریم نمیان توی زمین های کشاورزی میریم از کنارهم جوی آب گل آلود رد میشه و از روش می پریم و یه گوشه میشینیم

پاسخ به miri Mina

رویارفعت 14 فروردین 1402

سلام مطلقه هستم خواب دیدم باهمسرسابقم سرسفره ی عقدبزرگی نشستیم ومن لباس عروس پوشیدم باارایش کامل
ممکنه تعبیرش روبفرماییدممنون

پاسخ به رویارفعت

Sima 13 فروردین 1402

سلام من دختری مجرد هستم 19 ساله خواب دیدم که لباس عروس پوشیدم ولی ازدواج نکرده بودم
لباس عروس تنم بود و به خونه خودمون برمیگشتم تور و دسته گل قشنگی هم داشتم با کفشای سفید بلند ..
مامانم وقتی دم در منو دید غش کرد و به بابام‌گفت ک من ازدواج کردم ولی من ازدواج نکرده بودم ☹️

ممنون میشم تعبیرشو بگین ، البته اگ تعبیری داشته باشه

پاسخ به Sima

ملیکا 12 فروردین 1402

سلام
من 23 سالمه و متاهلم و یک پسر دارم
خواب میدیدم یه پیراهن کوتاه سفید ک لباس عروس بود و یک تور ک خیلی زیبا بودن به تن دارم و دوباره با همسرم دارم ازدواج میکنم یا شاید یه چیزی مثل سالگرد ازدواج و خیلی خوشحال بودم همسرم و پسرم رو در خواب نمیدیدم فقط میدونستم داماد همسرم هست و از لباس و ظاهرم خیلی خوشحال بودم و اماده رفتن ب عروسی یا عکاسی بودم در ضمن لباسم دوتا دامن داشت یکی به دامن اصلی اضافه میشد ولی در نهایت زیبا بود هر دو دامن تعبیرش چیه؟ پیشاپیش ممنون از شما

پاسخ به ملیکا

کیانا 19 بهمن 1401

سلام من مجردم خواب دیدم که لباس عروس پوشیدم و تو اون محوطه ای که آرایشگاه بود شبیه به پاساژ بود بعد من پیاده میرم بیرون دامادی هم وجود نداشت بعد هر کی منو میدید فقط خیرم میشد و ازم تعریف میکرد

پاسخ به کیانا

نسترن 18 دی 1401

سلام وقت بخیر
من دوساله عقدم اما هنوز عروسی نکردیم دیشب خواب دیدم که از ارایشگاه اومدم بیرون لباس عروس تنم بود اما بالا تنش مشکی بود تو یه اینه قدی خودمو دیدم خوشم نیومد یهو لباس عوض شد و کامل سفید شد اما این بار کوتاه بود لباس بعد تورمم که مشکی بودو خودم در اوردم
بعد که رفتیم خونه دست زدم به موهام یهو خراب شد کامل هرکاری کردیم درست نشد بعد نامزدم تومد تو‌اتاق من یهو گریه کردم گفتم موهام خراب شده
میشه لطفا تعبیرشو‌بگید

پاسخ به نسترن

Mm 26 دی 1400

سلام من یه دختر مجرد هستم و به تازگی خواب دیدم که لباس عروس پوشیدم و یک گردنبند خیلی درشت که تمامش از کریستال بود فقط انگار کسی که باهاش ازدواج کردم نبودش ظاهرا پدر مادرش نذاشته بودن بیاد. میشه لطفا بگید معنی این خواب چی میشه

پاسخ به Mm

رکسانا 24 دی 1400

سلام خواب دیدم تو عروسی یکی.از دوستان قدیمیم همراه با عروس داماد وارد مجلس شدم به عنوان ساقدوش و لباس عروس تنم بود و خیلی حس خوبی داشتم و شاد بودم تو خواب و میخواستم برقصم اما خجالت میکشیدم که با عروس منو اشتباه بگیرن

پاسخ به رکسانا

عادله 23 دی 1400

سلام من دیشب خواب دیدم که دوباره دارم باهمسرم ازدواج میکنم وروز عروسیمان است و من هنوز لباس نداشتم .به همسرم میگفتم میشه اصلا مجلس نگیریم گفت دیگه فایده نداره درضمن دلیل ازدواج مجدد ما گم شدن شناسنامه ما بود.به یک مزون مراجعه کردم وبرای خرید لباس منتها آنها اصلا کارم رو راه نیانداختند وبه جای لباس عروسی به لباس پشمی آوردن گفتنلباس عروسی آماده نداریم.

پاسخ به عادله

یلدا 22 دی 1400

سلام من مجرد هستم. یه خواب دیدم که تو خوابم یه مزون لباس عروس بودم که باید برای عروسیم می‌خوام یه لباس عروس انتخاب کنم و لباس عروس ها بیشترشون سفید بودن و چندتا رنگی ممنون میشم اگه راهنمایی کنید.

پاسخ به یلدا

رضوان 21 دی 1400

سلام .من متاهل هستم و خواب دیدم لباس عروس پوشیدم و با یه شخصی که نمیشناسم و ایشون هم لباسش سفید بود دارم ازدواج میکنم اون سخص سنش خیلی از من بالاتر بود و ادم خیلی ارامی بود من حسم خنثی بود نه خوشحال بودم نه ناراحت بعد از عکس گرفتم لباسام دراورم و تورم و دیدم گفتن هنوز از مراسمت مونده رفتم جلوی آینه دیدم خیلی بد ارایشم کردن دوباره داشتم خودم ارایش میکردم و سعی میکردم عیبای صورتم بپوشونم و اضطراب گرفته بودم عجله داشتم دیدم حتی قسمتی از صورتم کبود داشتم با پنکیکیک میپوشوندم ولی دوباره لباس نپوشیده بودم و از خواب بیدار شدم

پاسخ به رضوان

Hengamehy 10 دی 1400

سلام من متاهلم خواب دیدم میخام دوباره ازدواج کنم و یک نفر داشت لباس عروس برام می‌دوخت اما فرصت نشد که بپوشمش

پاسخ به Hengamehy

سارا 10 دی 1400

سلام من مجردم و خواب دیدم که با کسی که دوسش دارم رفتیم لباس عروس بخریم خیلی خوشحال بودم و هی لباس عروس هارو میپوشیدم و عوض میکردم میشه بگین تعبیرش چیه؟

پاسخ به سارا

دنیا 8 دی 1400

سلام من متاهل هستم خواب دیدم که یه لباس عروس تازه و خوشگل سفید رنگ به تن دارم و تو خواب میدونم که متاهل هستم بعد چند نفر تو اتاق بودیم خاله من گفت لباس عروست رو در بیار و یه تونیک مشکی دارم گفت اونو بپوش منم دنبال لباس مشکی خودم می گشتم بپوشم ناگفته نماند که یه عروس خانم که لباس سفید به تن داشت و غریبه بود تو اتاق بود لطف میکنید بگید تعبیرش چیه؟

پاسخ به دنیا

زیبا 7 دی 1400

سلام وقت بخیر.من متاهل هستم وخواب دیدم که لباس عروس پوشیدم و عروسیمه وداماد نبود ولی ازدواجم با همسرم بود.واصلا آماده نبودم خیلی اذیت بودم توخواب نه آرایش داشتم نه چیزی وناراحت بودم که چرا اینجوری عروسی گرفتم ودنبال آرایشگاه بودم هول هولکی.
ممنون میشم تعبیر خواب من رو بگید

پاسخ به زیبا

یکتا ح 5 دی 1400

سلام.زنی متاهل و در شرف جدایی. خانواده همسرم در شهری مذهبی هستند و من برای مدتی در آن سهر مذهبی زندگی کرده ام و اقوام مادری ام هم در آن شهر زندگی می کنند. به تازگی مادرم هم فوت کرده. خواب دیدم که اقوام مادری در راه برگشت به آن شهر هستند و مقداری عسل با شیشه های گوناگون برای آنها به درخواست پدرم حاضر می کنم و لباس عروسی را برای مراسم خودم تهیه کرده ام و به آنها میدم که برای مراسم عروسی ام که در هفته بعد برگزار میشود، با خود ببرند. و در خواب هوشیار بودم که ازدواج اولی داشته ام و لباس جدیدم را با لباس ازدواج حقیقی ام مقایسه می کردند. ولی در خواب نمی دانستم با چه کسی ازدواج مجدد دارم.
لطفا در موود تعبیر این خواب راهنمایی بفرمایید

پاسخ به یکتا ح

فاطمه 25 آذر 1400

سلام من مجردم و تازگی خواب دیدم لباس عروس سفید بسیار زیبایی پوشیدم و تور خیلی قشنگی هم روی سر و صورتم بود و لباس قشنگ به اندازه تنم بود و خیلی خوشحال بودم

پاسخ به فاطمه

همایون 25 آذر 1400

سلام دوستان . یکی از دوستان اشاره کردند من هم میگم اگر تعبیر خواب کسی بد باشه به این معنی نیست که حتما اتفاق بدی می افته . شرایط جسمی و روحی و زمان خواب دیدن هم در تعبیر خواب ملاک مهمی هست . برای خود من بارها پیش آمده تعبیر خوابم بسیار بد بوده ولی بدنبالش اتفاق بسیار خوبی افتاده بنابراین نگران نباشید و صدقه و دعا را فرموش نکنید . امام صادق (ع) میفرمایند : الدعا یرد القضا و لو ابرم ابراما. یعنی دعا تقدیر و و قضا و قدر را برمی گرداند اگه چه محکم شده باشد . التماس دعا دارم

پاسخ به همایون

sanaz 22 آذر 1400

سلام من متاهل هستم و خواب دیدم برای سالگرد ازدواجم لباس عروسی پوشیدم که بالاتنه مشکی و پاین تنه سفید بود میشه لطفا بگید تعبیرش چیه؟

پاسخ به sanaz

مرضیه 6 آذر 1400

سلام. من متاهلم.. خواب دیدم لباس عروس پوشیدم و عروسی مه... و مردم برای عروسیم اومدن... و من رنگ رژم کامل پاک شده. لاک ناخنم پاک شده وخراب شده. و شوهرم نبود.. ولی همسر سابقم قبلیم توی مهمونی بود.. و هی می گفت بیست هزار تومن فردا پاتختی بهت میدم.... رو اعصابم بود و بهش توهین کردم و ناراحت بودم ک شوهرم پیشم نیست... ولی به مهمانهای زیادی برای مراسم ازدواجم اومده بودن

پاسخ به مرضیه

زهرا 28 آبان 1400

سلام خواب دیدم که عروسی دختر دایی بود و من لباس عروسش رو پوشیدم و همه میگفتن که به تن من قشنگ تر هستش رنگ لباس هم سفید بود

پاسخ به زهرا

ساغر 26 آبان 1400

سلام من مجرد هستم خواب دیدم ک ی دختره دیگ ک نمیشناسمش توی خونه ما لباس عروس پوشیده و من از لباسش چقدر خوشم میاد و در همون حین از ی جایی نمیدونم از کی ب من گوشت قرمز نذزی میدن میخواستم ببینم تعبیرش چیه؟

پاسخ به ساغر

عاطفه 25 آبان 1400

سلام
من خواب دیدم منو خواهرم تو خونه قبلیمون بودیم بعد لباس عروس پوشیده بودیم مامانمم بود من تو یه اینه مشبک داشتم نگاه میکردم بعد تو یه اینه قدی خودمو خواهرمو دیدم گفتم بهش بیا عکس بگیریم عکسم گرفتیم ب مامانم گفتم لباس عروس برا چیه گفت برااینه که تست کنین همینجوری.تعبیرش چیه

پاسخ به عاطفه

Zariw 6 دی 1400

واسه شما و خواهرتون خواستگار میاد ولی هیچکدومتون قبول نمیکنید

پاسخ به Zariw

روناک 24 آبان 1400

تو مراسم بودم لباس عروس سفیدی تنم بود و عمه ودخترعمه هام از راه دور هم اومده بودن برای مراسم وکلی هدیه دستشون بود و ب من تبریک میگفتن وبقیه اقوام نزدیک هم بود ولی من همش نگران این بودم ک داماد نداره این مراسم وهی میرفتم تواتاق گوشیمو برمیداشتم انگار منتظرتماس کسی باشم وانگار سفره غذا پهن شد همه نشسته بودن سرسفره غذامیخوردن وحتی خودم...

پاسخ به روناک

Pwrstooj 17 آبان 1400

سلام من یه دختر 18 ساله مجردم تازگیا خواب دیدم ک لباس عروس خیلی قشنگی تنمه اینقد خوشحالم میخندم دارم روی آب راه میرم میخندم‌و از فیلم میگیرن بعد همه بهم میگن چقد لباست قشنگ بهت میاد بعد دوباره رو آب راه میرمو میچرخم

پاسخ به Pwrstooj

زهرا 14 آبان 1400

سلام مطلقه هستم ، خواب دیدم لباس عروس پوشیدم
و تو خیابونم‌ نزدیک به یه بقعه هستم
خیابون پر از عروسه
مثل دسته های عزاداری محرم تو خیابون بود، ک پشت هر دسته یه عروس رقص کنان بود و
من نگاه میکردم و
بخشی از لباسم لکه کوچکی داشت ک چند نفر شن و برف میریختن رو لباسم ک پاک بشه ‌.
هنوز اماده نشده بودم و دیر شده بود و طلا هم نداشتم گوشواره ای مصنوعی ب رنگ سیاه داشتم
هیچ دامادی هم نبود
درکل حسم تو خواب بار منفی داشت و پر از تشویش بودم

پاسخ به زهرا

امیری 12 آبان 1400

سلام من دیشب خواب دیدم با کسی که توی واقعیت دوسش دارم و ارزومه باهاش ازدواج کنم رفتم یه مزون لباس عروس و داشتم لباس پرو میکردم تعبیرش چیه

پاسخ به امیری

آیدن 4 آبان 1400

خواب دیدم لباس عروس پوشیدم تویه کشتی بزرگ میرقصمو منتظرم عکاس بیاد تا با شوهرم که معلوم نبود کیه عکس بگیرم تویه اتاق صورتی تو کشتی بودیم باچند تا زن تهش شوهرم نیومد و از اتاق اومدم بیرون راه کشتی ام جوری بود که یه پل شکسته داشت که دوتا اهن باریک داشت که از روش باید رد میشدی تابه کشتی برسی ولی من از کنار پل که یه راه باریک بودو اب یکم بالا اومده بود رد شدم تعبیرش چیه/:

پاسخ به آیدن

فهیم 4 آبان 1400

سلام وقت بخیر
من خواب دیدم که مادرم یک لباس عروس پوشیده ولی عروسی و جشن را در خواب ندیدم و بعدش پدرم را هم دیدم که لباس دامادی دارد ولی این دو و عروسیشان را درکنارهم ندیدم و این طور درخواب میدانشتم که باهم قراره ازدواج کنند

پاسخ به فهیم

ندا 2 آبان 1400

سلام
خواب دیدم لباس عروس پوشیدم و در صورتی ک چند ساعت مانده تا برم تو مجلس میبینم مامانم ب عنوان مادر عروس لباس خوبی نپوشیده با همون لباس عروس و با استرس و نگرانی دنبال خرید لباس مجلسی خوب برا مامانم بودم و میرفتیم این فروشگاه و اون فروشگاه و لباس پرو میکرد
تعبیرش را میشه بفرمایید لطفا

پاسخ به ندا

لیلا 2 آبان 1400

سلام من همسرم فوت شده و دو فرزتد دارم. همکارم منو در لباس عروس خواب دیده که خدابیامرز مادرم در خواب خیلی عصبانی بوده و به ایشون گفته چرا مواظب من نیستش.. تعبیر این خواب چی میتونه باشه..

پاسخ به لیلا

ساحل 30 مهر 1400

خواب دیدم دختر عموی متاهلم لباس عروسی صورتی پوشیده و من کنارش هستم
دم ورودی تالار

پاسخ به ساحل

Leila 29 مهر 1400

سلام وقتتون بخیر من دیشب خواب دیدم که یک زن به من یک لباس عروس داد و گفت چرا تا حالا به من نگفتی که این لباس رو بهت بدم هرکسی این لباس رو پوشیده ازدواج کرده توام بپوش ازدواج میکنی
لباس عروس چون زیاد پوشیده بودنش چرک شده بود و قدیمی

پاسخ به Leila

نگینی 26 مهر 1400

سلام من خواب دیدم عروسیمه و یادمون رفته بریم آرایشگاه ولی لحظه آخر میریم و لباس عروس هم می‌پوشم وقتی میام خونه ،خودم با لباس عروس میرم کلی کار میکنم و هی منتظر اینم که عروسی شروع بشه . آخر شب بود همه مهمونا صداشون در میاد که چرا عروسی نمیگیرد و من خیلی ناراحت بودم . داماد هم همسرم بود. و آخرش به مامانم گفتم اصلا عروسی نمی‌خوام من همینجوری میرم خونه همسرم مامان خیلی عصبی شد و مخالفت کرد گفت فرداشب برات عروسی می‌گیریم. و همه به مامانم میگفتن که تقصیر توهست این عروسی اینجوری شد ...میخواستم بدونم تعبیر خوابم چی هستش

پاسخ به نگینی

نگار 20 مهر 1400

سلام.من خاب دیدم ک لباس عروس پوشیدم و ارایشگاهم رفتم ولی شوهرم نمیومد و ادمه مشخصیم نبود.تو شهرم با لباسم راه رفتمو همه نگام میکردن

پاسخ به نگار

Kiana 18 مهر 1400

سلام وقتتون بخیر من متاهل هستم 4ماهه ازدواج کردم خواب دیدم درخانه مادربزرگم که فوت شدند لباس عروس سفید پوشیدم و عروسیمه باشوهرم بعد نمی‌دانم چیشد بعد چند دقیقه جلوهمه مهمان ها لباس عروس را از تن درآوردم و خوشحال بودم تعبیرش چیه؟

پاسخ به Kiana

فرزانه 27 اردیبهشت 1402

سلام
من صبح خواب دیدم خواهرم کمکم میکنه لباس عروس میپوشم و داخل ی سالن هستیم ی آریشگر هم که میشناسم اونجا داشت بد از داماد میگفت من ی زن مطلقه هستم و ی مدت ب اقایی اشنا بودم و قار بود ازدواج کنیم که کنسل کرد و هم چیز بهم خورد و من خواب دیدم لباس عروس پوشیدم دارم با این شخص ازدواج میکنم
من به شدت دوستش دارم ولی اون ترکم کرده نگران شدم با دیدن این خواب لطفا تعبیر کنید

پاسخ به فرزانه

اشنا 10 مهر 1400

یک بارکه دبیرستانو میخوندم خوابدیدم دوست همکلاسیم که همسایه ی مادربزرگم بود عروس شده فرداش که ازمادربزرگم پرسیدم گفت که واقعیت داره وهمونشب عروسیش بودن

پاسخ به اشنا

اشنا 10 مهر 1400

باسلام خدمت عزیزان سایت .هیچوقت بخوابها اعتنانکنین اگر خوابی دیدین موقع دست شستن بااب بگین خواب دیدم یاالله ،خوبی دیدم یامحمد ،تعبیرکن علی .وبحداتوکل کنین .چون ازطرف خدا هرجه پیش ایدخوش اید خدائی که مهربانترازمادره .الان توکشورمان مشکلات بیشتره وتوخوابهامونم تاثیربیشتری داره .نباید جدی بگیرین ونگران بشین .من خودم تصدقم میکنم نگرانیم برطرف میشه وبهش فکرنمیکنم .

پاسخ به اشنا

سیتی 6 مهر 1400

مجرد هستم..
خواب دیدم لباس عروسی پوشیدم و خیلی خوشحال و هیجان زده هستم..

پاسخ به سیتی

Marym 27 مهر 1400

منم دیشب خواب دیدم لباس عروسی تنمه ارایش کردم و از پله های ارایشگاه میام پایین و دارن جلوم کل میکشن دسته گل قرمزهم دستمه

پاسخ به Marym

آتنا 4 مهر 1400

سلام
من دیشب خواب دیدم لباس عروس یکی دیگه رو گرفتم بردم تو اتاق پرو تست کردم رنگ لباس کرمی بود و لباس خودم خیلی تنگ بود به زور از تنم درآوردم و اون و پوشیدم کاملا چسب تنم بود

پاسخ به آتنا

وحیده 1 مهر 1400

سلام خانم عقدی هستم نامزد دایی ام خواب دیده ک خانواده ی همسرم عیدی برام لباس و سرویس طلا ... آوردن و من هم لباس عروس مشکی به تن دارم. میدونید تعبیرش چیه؟؟؟

پاسخ به وحیده

Turk 1 مهر 1400

سلام.من 16 سالمه مجردم دیشب خواب دیدم تو حیاط خودمون لباس عروس سفید و قرمز پوشیدم و همش میچرخم بعدش به دوستام میگم ک از لباس عروسم خوشم نمیاد بدع خوبع چجوریه فلان .
تعبیر این خوابم چیع ؟

پاسخ به Turk

طیبه 22 فروردین 1402

سلام من یک زن متاهل هستم خواب دیدم که عروسیم هست یه لباس عروس صورتی داشتم به آرایشگاه رفتم داماد امد دنبالم به خانه پدرم برد که بعد برای بردنم با خانوادش بیان درآینه که خودم رودیدم آرایش بدی کرده بودن کرم باعث پوسته پوسته شدن صورتم شده بود وقصدم این بود که دوباره خودم رو آرایش کنم تاج سرم گل‌های فومی گلبهی رنگ بود مادر خدا بیامرزمم هم بود اونه به دنبال تدارک شام برای خانواده داماد بودن من هم بدنبال آماده کردن خودم بودم حس کردم یه مقدار همه چیز پیچید ه شده سر درگم بودیم
لطفابگی تعبیرش چیه؟

پاسخ به طیبه

فاطمه 25 شهریور 1400

سلام
متاهل هستم خواب دیدم انگار مجردم لباس عروس پوشیدم و دارن آرایشم میکنن و خونه پر از مهمون هستش ولی اصلا دوماد نیست و مامان من و مامان داماد با اینکه میدونن داماد نمیاد به همه مهمونها خوش آمد میگن و من بی نهایت ناراحتم و لباسم کثیف میشه و آرایشم و کامل نمیکنم و همش گریه میکنم.

پاسخ به فاطمه

بیتا 24 شهریور 1400

من متاهل هستم دارم از همسرم جدا میشم خواب دیدن تو خونه ی پدریم دارم لبلس عروسم و برای مراسم آیندم امتحان میکنم و اصلا مشخص مبود داماد کیه و چه جوریه فقط لباس عروس و پوشیدنش معلوم بود

پاسخ به بیتا

آرزو 24 شهریور 1400

سلام من مجردم خواب دیدم یه دختری که نمیشناختمش بلاس عروس پوشیده بود و داشت می خندید برای امتحان پوشیده بود
درست یادم نیست ولی انگار داشت باکسی که من دوسش دارم ازدواج می کرد
معنی این خواب و لطفا بگید لازمش دارم شبا نمیتونم بخوابم چون در گیر تعبیرشم

پاسخ به آرزو

Afsane 21 شهریور 1400

سلام من عقدم و یکی ازشناها همچین خوابی دیدهدر موردم:خواب دیدم یک لباس عروس سفیدتنته خوشحال بودی بعد یک دقیقه تا چشاموبستم وبازکردم دیدم پرازخاکستر آتیش شدی ناراحت شده بودی خودتم نمیدونستی چی شده بود... بعددوباره خواب دیدم یک روسری سفید سرت بود باچادرمشکی... چادرکشی بود بعد بهت گفتم چه خوشکل شدی گفتی اره خیلی قصه خوردم ببین چقدر لاغرشدم چادرتو باز کردی انقدر لاغرشده بودی اصلا انگار کوچکلو شده بودی فقط میگفتی سنت کم شده.. شبیه 15ساله هاشده بودی... این چه تعبیری داره؟؟

پاسخ به Afsane

ملکی 19 شهریور 1400

من ی خانم متاهل هستم،توی عروسی ی نفر دیگه ای عروس لباسشو نپوشید داد به من چون لباس عروس خیلی دوست دارم، تاحالا نپوشیدم، و بادم نیست که خوشحال بودم یا نه ولی جلوی آیینه خودمو دیدم خوشم اومد،لباس عروس سفید وقشنگ بود، میشه تعبیر خوابمو بگین

پاسخ به ملکی

Eli 19 شهریور 1400

من خواب دیدم لباس سفید بر تنم هس و مجلس عقدیمه در خواب هم خیلی خوشحال بودم اقای داماد هم بود داخل خاب هردویمان ازینک بهم رسیدیم خوشحال بودیم ولی من دومادو نمیشناختم

پاسخ به Eli

مائده 18 شهریور 1400

سلام من دوماه دیگه 14سالمه خواب دیدم انگار میخام عروسی کنم رفتم تو مزون لباس عروس یه لباس کوتاه عروسی که رنگ سفید با خط های فیروزه ای داره با کفش پاشنه بلند سفید عروسی و تور عروسی و گل دستم بود و آماده ازدواج بودم خیلیم خوشحال بودم
اما نمیدونم دقیقا تعبیرش چیه خیلی برام مهمه بدونم چون تو خانوادم در شرایط سختی هستم
ممنون میشم بهم بگید

پاسخ به مائده

مریم 14 شهریور 1400

من متاهل هستم و خواب دیدم لباس عروس پوشیدم وخیلی حس خوبی داشتم ولی در انتظار دامادی نبودم،مدام با آرایشگرم در مورد لباسم و گشادی لباسم حرف میزدم و از کارش ایراد میگرفتم و اون همش سعی داشت منو راضی کنه و لباسمو صورتمو برام درست میکرد

پاسخ به مریم

تینا 7 شهریور 1400

سلام من خواب دیدم ی جشن کوچیک خانوادگیه ک همه دارن میرقصن یکی از اشناهامون ک شوهرم داره با ی دختر 7 ساله زنه لباس عروس تنشه و داره میرقصه بعد من همون لباس عروسو ازش گرفتم تنم کردم و راه میرفتم بعدش دیدم اون ناراحته از پوشیدن لباسش دراوردم تا کردم بهش دادم چون میگفت نگینای لباسش میریزه و خراب میشه

پاسخ به تینا

شهرزاد 5 شهریور 1400

سلام من خواب دیدم عروسی دختر داییم هست، که البته در واقعیت اون الان ازدواج کرده و یک بچه هم داره، ولی در خواب مجرد بود، لباس عروس پوشیده بود و جشن عقدش بود، نمی‌دونم چجوری بود که منم لباس عروس پوشیده بودم و در خونه ی کناری اونا منتظر و تنها روی صندلی نشسته بودم، برای من دامادی در کار نبود یعنی توی خواب اصلا نمی‌دونم من چرا لباس تنم بود با کلی آرایش، هرازگاهی میرفتم خونه بغلی مهمونا رو می‌دیدم و برمیگشتم، مامانمم توی خواب بود هی عکسای دختر داییم و جهیزیه چیدنش رو عکسهایی که با فامیل گرفته بود رو بهم نشون میداد، هی بهم میگفتن چرا نمیای اینور، تنهایی نشستی اون خونه، گفتم آخه مجلس دوتا عروس داشته باشه

پاسخ به شهرزاد

مطهره 4 شهریور 1400

من خواب دیدم که مراسمی داریم و کسیی که همو. دوسداریمم هست و منتظره منه وقتی نزدیک محل مراسم. شدم با خانواده فمیدم مراسم خودمه مادرم دوتا پنج. تومنی داد گفت توبرو. من نمیام، وارد ک شدم خودمو با لباس سفید عروس زیبایی دیدم ولی پریشون ناراحت بودم از مادرم ک نیامد گریه میکردم یهو ضعف کردم و. مقداری برنج خوردم توخواب، از یکطرف هم خبر تصادف شخصی ک دوسشدارم برام اوردن ک وضعیتش وخیمه غمگینتر شدم
ممنون میشم جواب بدین ک تعبیرش چیه

پاسخ به مطهره

فاطمه 2 شهریور 1400

من خواب دیدم که بدون اینکه خبر داشته باشم من رو برای یکی عقد کرده بودن وعروسیم بود لباس عروس پوشیده بودم اما دامادی کنارم نبود بعدش یه آدمی که نمی شناختمش اومد منو برد داماد بود

پاسخ به فاطمه

zeinab 2 شهریور 1400

سلام خانم متاهل هستم خواب دیدم عروسیمه ولباس عروس سفیدپوشیدم و یک بچه دوسه ساله تو دستمه تو مجلس داخل اتاقی رفتم لباسمو در آوردم دنبال دستشویی میگردم ولی پیدا نکردم معنیش چی میشه

پاسخ به zeinab

زهرا 31 مرداد 1400

سلام خواب دیدم 7نفریم میخایم لباس عروس به تن کنیم ومنم متاهلم همه هم درتکاپوبودن ومن صدامیزدن بیاکه لباس توبپوش میخاستم تعبیرش بدونم

پاسخ به زهرا

اکبری 28 مرداد 1400

من 38ساله و متاهل هستم که یکسال اومدم سرخونه زندگیمون ما فقط جشن عقد گرفتیم و چون کرونا شد عروسی نگرفتیم خواب دیدم خونه مادربزرگم (به تازگی فوت کردن) هستیم یه چیزی مثل همون لباس عقدم ولی کامل ندوخته شده رو روی لباس راحتیه خونه دارم میپوشم تا گروه عکاسی فیلم بگیرن ازمون و همش غر میزنم که چرا عکاس الان که لباسم آماده نیست اومده و خاله ام میاد میگه میخوای تور رو قیچی کنم میگم نه و میگه زن داییم هم داره از خارج برام لباس عروس میاره، همسرم کنارمه ولی خیلی زیاد نمیبینمش

پاسخ به اکبری

مهریماه 23 مرداد 1400

سلام
من عقد کردم و هنوز عروسی نگرفتم
خواب دیدم لباس عروس پوشیدم با جورابهای سفید که روش مروارید و ربان سفید داره و مادرم همش توی خواب پریشون بود.ممنون میشم تعبیرشو برام بفرستین

پاسخ به مهریماه

نرگس 7 شهریور 1400

سلام، من مجرد هستم. خواب دیدم با نامزد سابقم دارم ‌ازدواج میکنم و هر دومون خیلی خوشحال بودیم، خانواده نامزدم هم برعکس قبلنا، با من خیلی مهربون بودن و منو دوست داشتن، توی خونه سفره عقد رو چیده بودیم و لباس عروس سفید برای من آماده کرده بودن و نوبت آرایشگاه هم برام گرفته بودن و قرار بود که شب مراسم برگزار بشه. ممنون میشم اگه تعبیرش رو بهم بگید????????????????

پاسخ به نرگس

مائده 22 مرداد 1400

سلام خسته نباشین من دختر مجردی هستم و خواب دیدم لباس عقد بلند نباتی رنگ پوشیدم تعبیرش چی میشه؟؟؟

پاسخ به مائده

زهرا 22 مرداد 1400

با سلام.من مادرم سه ساله فوت کردن،پریشب خواب دیدم هم مادرم لباس عروس سفید به تن داره و هم خواهر بزرگترم که متاهله لباس سفید عروسی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پوشیده. ولی نشانی از شادی و خوشحالی تو چهره ی هیچ کدومشون نبود،یعنی کاملا بی تفاوت نشسته بودن، و حس من تو خواب این بود که عروسیه مادرمه، تعبیرش چی میشه؟؟ ممنون میشم لطف کنید ؟؟

پاسخ به زهرا

سارا 22 مرداد 1400

سلام. من در دوران عقد هستم.
خواب دیدم لباس عروس خیلی تمیز و مرتب پوشیده بودم که البته خواهر بزرگم برام سفارش داده بود و دوز عروسی اولین بار بود که خودم میدیدم. لباس طوری بود که همان چیزی که خودم دوست داشتم بود. بعد اومدن داخل که مهمانای خانم بودن من مهمانها رو نمیدیدم ولی صدای دست زدنشونو متوجه میشدم. او فضایی که با لباس عروس واردش شدم خیلی زیبا بود خیلی،فضای باز بود و زیر پام چمن سبز رنگ خیلی زیبا انگار بهشت بود. بعد از اینکه وارد جمع شدم رفتم اتاق پرو یاد افتاد کفش ندارم. سریع لباسمو در آوردم با خواهرم رفتیم که سریع کفش عروس بخرم و بیام تو مهمانی دوباره. در حال گشتن بودم که یکدفعه از خواب پریدم.

پاسخ به سارا

فاطمه???????? 21 مرداد 1400

سلام من یک دختر مجبردم خواب دیدم برای تفریح به بیرون رفتیم بعد یک مکانی بود در لباس عروس و من و مادرم و چند نفر از آشنایان رفتیم داخل و مادرم اول یک لباس عروس انتخاب کرد پوشید بهش میومد خیلی بعد گفتم در بیار من بپوشم رفتم بپوشم در آخر زیب لباسس تااخر نیومد و زیب پاره شد فکر کنم بعد دیدم بهم اصلا نمیاد در آوردم لباس

پاسخ به فاطمه????????

الهه براتی 20 مرداد 1400

لباس عروس پوشیدم با آقایی که قبلا ازش جدا شدم

پاسخ به الهه براتی

زهرا 17 شهریور 1400

سلام، من یک دختر مجرد هستم خواب میدیدم که به همراه خواهرم به بهانه عکاسی رفتن ( من لباس عروس بر تن داشتم و همین طور توری هم برسر) کوچه پس کوچه هارو پشت سر می‌گذاشتیم من هم همش به خواهرم میگفتم که مبادا کسی ما را ببیند ناگهان بیدار شدم

پاسخ به زهرا

صبا 19 مرداد 1400

سلام
خواب دیدم که انگار یک نفر میخواد بامن ازدواج کنه ولی انگار فقط با مامانم هماهنگ کرده بعد بمن گفتن که تو داری ازدواج میکنی لباس عروستم آمادس منم فقط ی تصویر از او اقا دیدم لباس عروس رو پوشیدم و جالبه که حس خوبی هم از خودم داشتم ولی خیلی منتظر نشستم تا از داماد خبری بشه که دیگه بیدار شدم

پاسخ به صبا

سمانه 27 شهریور 1400

سلام متهلم خواب دیدم لباس تور عروس پوشیدم بعد با پتو خودم پوشیدم حالم هم زیاد خوب نبود

پاسخ به سمانه

نرگس 19 مرداد 1400

سلام.زنی هستم مطلقه.خواب دیدم لباس عروسی سفید پوشیدم و با مادرم و زن عموهاسوار ماشین رفتیم تویه کوچه ایستادیم تا پدرم و برادرهابیان دنبال ماتابریم. اون کوچه نزدیک خونه عشق قدیمیم بودکه منا دید توی لباس عروسی و رفت توی خونه ای که نزدیکترب ما باشه تا مطمعن بشه منا درست دیده.صداشو میشنیدم که ب مادرش میگف کاش ج بله نده کاش ازدواج نمیکرد و مادرش میگف ولش کن میبینی که لباس عروسی پوشیده...دربیداری دله خوشی ازاین آقا ندارم و چن ماهی هس کات کردم ب دلیل اخلاق بدش وخیانتهاش اما در خواب گاهی میبینمش

پاسخ به نرگس

مطهره 16 مرداد 1400

سلام.خانم متاهل هستم. خواب دیدم همون لباس عروس ازدواجم پوشیدم و در حالی که همسرم فوت شده میخوام دوباره عروسی کنم. زمانی که وارد جشن میشدم با یاد خاطراتم گریه میکردم و مهمان ها هم همه به یاد همسرم ناراحت بودن.ضمنا قبل از عروسی لباسم پرو کردم یقش کج شده بود اون پیش خیاط بردم

پاسخ به مطهره

مریم ع 16 مرداد 1400

خواب دیدم یه دختری دسته گل عروسیشو گذاشت جبو دوربین ولی لباس عروسی که تنش بود بالا تنه اش رو نصفه در اورده بود و یه لباس مشکی تنش بود و خیلی خوشحال بود منم به شدت گریه میکردم ولی ادن دختر با داماد بود که تو دنیای واقعی فقط دوست هستن ولی بعدش با بالن رفتن بالا و داماد لباس دامادی تنش نبود و لباس عادی تنش بود

پاسخ به مریم ع

نسرین 16 مرداد 1400

سلام من خواب دیدم دوباره می‌خوام با شوهر م ازدواج کنم شوهرم 20ساله فوت شدن توی خواب لباس عروس تنم بود خوشحال بودم ولی دنبال آرایشگر بودم که موهام درست کنه و اینو بگم که اصلا شوهرم درخوابم نبود فقط خوشحال ازدواج باهاش بودم

پاسخ به نسرین

معصومه 15 مرداد 1400

سلام من مجردم خواب دیدم لباس عروس پوشیدم خیلی زیبا بود این لباس تور روی سرم هم بود نگاه میکردم اشک تو چشم‌جمع میشد بهم میگفتن چرا گریه میکنی گفتم من گریه نمیکنم میخواستم برم دستشویی با این لباس سخت بود برام دو نفر همراه من اومدن بعد تور رو سرم دیدم گیر کرد یک پسر بچه این کارو کرد منم بدون اینکه آسیب ببینه تور جدا کردم از روی درخت به اون پسر دعوا کردم ولی لباس و تور هیچ آسیبی ندید من به راهم ادامه دادم

پاسخ به معصومه

فاطمه 15 مرداد 1400

سلام وقتتون بخیر
من خواب دیدم توی مراسم عروسی خودم هستم و لباس عروس تنم کردم و داشتم با اینه توی دستم میرقصیدم و رفتم اینه رو دادم به دختر عموم اون اینه رو رو به من نگه داشت و من داشتم خودمو توی اینه میدیدم و میرقصیدم
مجرد هستم

پاسخ به فاطمه

Tala 14 مرداد 1400

من 13 سالمه. دیشب خواب دیدم خونه ی خالم هستم و عروسیمه و وسط خونه مراسم هست. بعد من دنبال لباس عروس میگردم انگار لباس عروس ندارم. بعدش از توی کشوی دختر خالم و خالم دنبال یه بلوز سفید و یه دامن میگردم. بعد نفهمیدم چی شد ولی دیدم یه لباس عروس کوتاه دارم که یه روبان سرخابی بهش وصله. ولی انگار چون لباس عروس درست حسابی نداشتم عروسی بهم خورد و من از توی اتاق پسر خالم دسته گل عروسیمو برداشتم و اینور اونور پرتش کردم. تعبیرش چیه؟

پاسخ به Tala

Zahra 13 مرداد 1400

سلام لطفاً جواب من بدید. خواب دیدم توی لباس عروس سفید به تن دارم با یک پیشانی بند توری سفید ولی همه میهمان های اون جشن لباس مشکی به تن دارن و به مهمان ها لبخند میزنم داماد تو خواب مشاهده نکردم ولی تو خواب یکی انگار بهم گفت که داماد شوهرم نیست این حس داشتم یجور که انگار الهام بش تعبیرش چی میشه لطفاً پاسخ بدید نگرانم...

پاسخ به Zahra

الهام 13 مرداد 1400

سلام، زن متاهلی هستم که یه دختر دارم، تو خواب دیدم تو عروسی کس دیگه ای منم لباس عروسی پوشیدم و تاج گزاشتم و آرایشگاه رفتم، همسر و دخترمم بودن، بعد هی موهامو درست میکردم خراب میشد و اصلا درست نمیشد
میشه لطفا تعبیرشو بگین

پاسخ به الهام

محمد 11 مرداد 1400

با سلام مدت 3 ماه است که زنم قهر کرده و رفته خانه پدرش .من در خواب دیدمش لباس عروسی سفید دیدمش در کنار خودم خیلی می ترسم لطفا تعبیرش چیست

پاسخ به محمد

یسنا 8 مرداد 1400

سلام.ممنون از تعبیرهای خوبتون .عالی هستن.یه سوال:من متاهلم ولی در خواب لباس عروسی پوشیده بودم که نیم سفید ونیم زرشکی بود.وعیب های من با لباس آرایش جزینی ام پوشیده شده بود نگران خورده گرفتن مردم به خیلی با حجاب بودن لباسم بودم ولی اقوام پشت سرم میگفتن من زیباهستم.ممنون میشم جواب بدید

پاسخ به یسنا

آتی 4 مرداد 1400

خواب دیدم خونه همسایه هستم وایشان گفته نمیخاد خرج اضافی کنید لباس عروس فلانی را برایت می اورم و من قبول کردم و ایشان برای من اورد و من. در خانیشان پوشیدم ولی ب دلم نبود و ب دوستم گفتم بریم بگردیم بازم ...ولی تو خواب میدونستم شخصی ک دوستش دارم هنوز خاستگاری نیامده

پاسخ به آتی

مهدیه 2 مرداد 1400

سلام
خسته نباشید
مجرد هستم ,خواب دیدم رفتم لباس بگیرم بعد به یه لباس توربرخوردم رفتم اندازه بگیرم دیدم لباسش بزرگه دامنش اندازه.
بعد پدرم اومد ببینه گفت عالیه منم گفتم بزرگ باشه مامان تنش میکنه.بعد دیدم که یه جسد زن جلومونه که متوجه شدیم لباسا وازجمله لباس عروس براادماییه که مردن ولباساشون میفروشن.

پاسخ به مهدیه

نیایش 1 مرداد 1400

سلام من متاهل هستم یه دختر دارم خواب دیدم باحجاب کامل با لباس عروس میرم دانشگاه اونجا مثل حامله ها هستم همه ازم میپرسن
بازم حامله ای من جواب میدم نه فقط یه دختر دارم

پاسخ به نیایش

رویا 29 تیر 1400

سلام من دختری مجرد هستم خواب دیدم ارایشگاه هستم و میخوام لباس عروس بپوشم و از هیچکدام خوشم نمیاد ولی در اخر از یه ارایشگاه دیگه یه لباس عروس خیلی خیلی زیبا به رنگ ابی انتخاب میکنم و میپوشم ومجلس میرم

پاسخ به رویا

مهرنوش 19 تیر 1400

سلام. خداقوت.
بنده متاهل هستم.
مدتی هست که خواب میبینم قراره با کسی ازدواج کنم یا اینکه مراسم عروسیم هست اما لباس عروس نپوشیدم. دیشب در آخرین خوابم، دیدم دنبال لباس عروس هستم و بالاخره یک لباس عروس پرو کردم اما برای کسی بود و نمیخواست اونو به من بده، به همین خاطر درآوردم. نمیتونم بفهمم تعبیرش همینهاست که برای لباس عروس گفته شده؟

پاسخ به مهرنوش

Mitra 17 تیر 1400

سلام خواب دیدم لباس حنابندون به تن دارم از لباس محلی حنابندون ترکیه ای هاا قرمز رنگ بود گفتند اینو مادر شوهر ایندت داده برای تو..ولباس عروس توری هم دیدم سفید رنگ بود دیدم اونم پوشیدمو رقصیدم عین عروسا خودم مجردم 17سال دارم بعد فهمیدم اون لباس حنابندون برای مامانم بوده و اون لباس عروس توری برای یه زنه بود که اصلا نمیشناختم یه دخترم داشت اون زنه همراش..
تعبیرش چی میتونه باهش کمکم کنین تا بدونم چیه معنیش قراره ماه دیگه ازدواج کنم..

پاسخ به Mitra

زهرا 5 خرداد 1400

سلام خواب دیدم دارم لباس عروس می‌پوشم خودم تو لباس عروس که هم سفید بود و قسمتی از اون مثل چادر گلدار بود وتنه یه جلیقه سبز و خوشرنگ بود دیدم اما سر و صدای شادمانی نبود شلوغ هم نبود یه چندین نفری بودن ومن تو اون لباس عروس منتظر شوهرم که ده ساله فوت شده بودم ممنونم که تعبیر کنید

پاسخ به زهرا

حنانه 2 خرداد 1400

من ندیدم لباس عروس بپوشم دیدم لباس عروسم و از کمدم در اوردم ونگاش کردم

پاسخ به حنانه

Akbar 18 اردیبهشت 1400

سلام عزیزان
همانگونه که مستحضر هستید اینها تعبیر خواب است نه تاویل دقیق و صددرصدی..
پس اگر تعبیر خواب شما خبر از سختی و بلا و مشکلات داد،اصلا غمگین نشوید چون صددرصدی نیست..
گاهی با ادای یک صدقه در راه خدا امور انسان برمیگرده..
خیالتان راهت..

پاسخ به Akbar

فارا 9 شهریور 1400

سلام من بیوه هستم خواب دیدم لباس عروس بر تن دارم وبا پسر دارم بر ای عقد می رویم در هنگام ورد به جای که عاقد حضور داشت من شروع به خواندن ایت الکرسی و صلوات.کردم وارد شدم در اون مکان جانماز زیادی پهن بود من در فکر خود می گفتم خدا شکر وضو دارم تا بعد از عقد نماز بخوانم در همان زمان که نشت بودم یرا عقد پسر داریم دست منو گرفت ومن دست خودم از دستش کشیدم گفتم هنوز نا محرمیم

پاسخ به فارا

Narges 8 تیر 1400

سلام.. دقیقا درسته...
ممنون از روشنگری و احساس مسئولیتتون

پاسخ به Narges

شیرین 8 اردیبهشت 1400

زن متاهل هستم، خواب دیدم وسط جنگل زیبایی لباس عروس ب تن دارم و خوشحالم و داماد هم یکی از اشناهای من است.وبعد از بازگشت ب خانه ب اشنایی برخوردیم ک داماد از او خواست این موضوع ازدواج رابا کسی درمیان نگذارد

پاسخ به شیرین

شیرین 11 مهر 1400

سلام من یه دختر سی و یک ساله مجرد هستم خواب دیدم لباس عروس را تا نیمه پوشیده ام، روز عروسی ام است اما لباس را کامل نمیپوشم، داماد رو هم تو خواب نمیدیدم و تو خواب گوشواره نگین بنفشی داشتم که نمیتوانستم در گوشم بیاندازم
اما گردنبندم را پوشیدم شبیه به نقره بود ممنون میشم پاسخ بدید

پاسخ به شیرین
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید