تعبیر خواب لباس عروس، پوشیدن لباس عروس چه تعبیری دارد؟

به گزارش آخرین خبر، در ادامه با تعبیر خواب لباس عروس پوشیدن همراه شما خواهیم بود، تعبیر این خواب بنا به رنگ لباس و اینکه دختر مجرد یا زن متاهل خواب ببیند متفاوت خواهد بود. با تعبیر دیدن لباس عروس در خواب،  لباس عروس پاره، لباس عروس قرمز و کثیف، لباس عروس مشکی و... با ما همراه باشید.

تعبیر خواب لباس عروس، پوشیدن لباس عروس چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب لباس عروس

در تعابیر خواب جدید لباس عروس نمادی از باز شدن فصل جدیدی از زندگی است که با آن روبرو می شویم. صدای شادمانی که از پوشیدن لباس عروس به گوش می خورد بیانگر کنار گذاشتن افسردگی هاست. معبرین اسلامی تعبیر پوشیدن لباس عروس را برای زنان متاهل و مجرد متفاوت می دانند.

آنلی بیتون دیدن لباس عروسی در خواب را علامت آشنایی با دوستانی صمیمی و شرکت در کارهایی شادی بخش عنوان کرده است.

کتاب فرهنگ تفسیر رویا

لباس عروس بیانگر احساسات و امیدها برای پیوند خوب در ازدواج می‌باشند. اگر رویای مشاهده شده بار منفی داشته و رو به تلخی می رود نشان از اضطراب بیننده خواب درباره آینده و حوادث آینده در زندگیش دارد.

خواب لباس عروس به فرموده امام صادق

دیدن لباس عروس در خواب هفت چیز است که در زیر به آنها اشاره می کنیم.

 • اولین معنی دیدن لباس عروس در خواب داشتن دین پاک است.
 • دومین معنی دیدن لباس عروس در خواب توانگری در زندگی است.
 • سومن معنی دیدن لباس عروس در خواب به عزت و جلال رسیدن است.
 • چهارمین معنی دیدن لباس عروس در خواب سود بردن در اثر اتفاقی است.
 • پنجمین معنی دیدن لباس عروس در خواب عیش و زندگی همراه با خوشی است.
 • ششمین معنی دیدن لباس عروس در خواب عمل کردن در زندگی است.
 • هفتمین معنی دیدن لباس عروس در خواب عدل است.

تعبیر خواب لباس عروس پوشیدن

کارل گوستاو یونگ برای تعبیر خواب پوشیدن لباس عروس در خواب می گوید:

 • پوشیدن لباس عروسی در خوابتان بیانگراین است که رابطه شخصی تان را ارزیابی می کنید.
 • اگر شما یا کسی در موقعیتی نامناسب لباس عروسی می پوشید، بیانگر این است که شما احساس پستی و بی ارزش بودن می کنید.

به تعبیر معبرین غربی اگر دیدید که لباس عروس بر تن می کنید نشان دهنده برخی تغییرات در زندگی شماست.

تعبیر خواب لباس عروس برای زن متاهل به فرموده دانیال نبی

 • اگر زن متاهلی لباس سفید بر تن کند و در آن حال شادمان باشد و بخندد گرفتار مصیبت و رنج می شود.
 • اگر زن متاهلی لباس عروس سفید بر تن کند و غمگین باشد نشان از کسب و کار و روزی فراوان برای مرد خانه است.
 • اگر زن متاهلی در خواب دید که لباس عروسی بر تن کرده دلیل بر خروج نشاط و شادمانی از منزل و ورود رنج و مصیبت برای سکنه خانه است.
 • اگر زن متاهلی لباس عروس بر تن کند و بخواهد دوباره ازدواج کند بیانگر جدایی و ناراحتی برای زن است.

تعبیر خواب لباس عروس برای دختر مجرد از نگاه ابن سیرین

 • اگر دختر مجردی در خواب بیند که لباس عروسی بر تن کرده است دلیل بر ورود شادی برای اهل خانه کند.
 • اگر دختر جوان بیند با لباس عروسی در حال گریه کردن است تعبیرش رسیدن به یکی از آرزوهای بزرگ اوست.

تعبیر خواب لباس عروسی رنگی:

خواب لباس عروس صورتی

لباس عروس صورتی در خواب نشانگر عشق، لذت، شیرینی، شادمانی، محبت و مهربانی است. عاشق بودن یا شفا یافتن به معجزه‌ی عشق نیز از معنای استنباطی این رنگ است. اما هرچند پیوند عروسی شیرین است، این خواب دلالت بر آن دارد که شما در رابطه‌ی عشق خام و ناپخته‌اید.

تعبیر خواب لباس عروس قرمز

به تعبیر معبرین غربی دیدن لباس عروس قرمز در خواب، آرزوهای شما را برای داشتن یک رابطه جنسی پرشور نشان می دهد. شما نباید در این باره خجالتی باشید و باید این خواسته ها را با شریک زندگی خود در میان بگذارید. این رویا همچنین می تواند نمادی از ناامیدی شما در زندگی باشد. باید مراقب باشید که هرگز اسرارتان را برای افرادی که از آن ها شناخت کافی ندارید فاش نکنید.

از طرفی دیدن لباس عروس قرمز در خواب نشانگر نیات منفی است که باعث انتخابی دائمی می‌شوند. این نیات منفی می‌توانند هر چیزی باشند از دروغ، خیانت، دزدی، یا ارعاب دیگران تا چیزی را به نفع خود تمام کردن. لباس عروس قرمز معمولا نشانه‌ی خوبی نیست چون این احساس را می‌دهد که در پذیرفتن یک وضعیت و شرایط منفی گیر افتاده‌اید.

تعبیر خواب لباس عروس زرد

دیدن لباس عروس زرد یا طلایی در خواب به حسادت شما نسبت به دیگران اشاره دارد. باید تلاش کنید که این صفت ناپسند را کنار گذاشته و هیچگاه ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود قیاس نکنید.

تعبیر خواب لباس عروس سبز

دیدن لباس عروس سبز یا آبی در خواب بدان تعبیر است که رویاهای شما به تحقق خواهد پیوست.

تعبیر خواب لباس عروس مشکی

دیدن لباس عروس مشکی در خواب نشانه آن است که خبری ناراحت کننده به شما خواهد رسید. 

از طرفی خواب دیدن لباس عروس سیاه نشانگر وضعیتی افراطی در قبال اتخاذ تصمیمی دائمی است. شما ممکن است برای تعهد دائم به شریک عشقی‌تان یا سایر انتخاب‌های بلند مدت زندگی احساس فشار بکنید. لباس عروس سیاه در خواب نماد و بازتاب ترسی است که شما را تشویق می‌کند انتخابی دائمی بگیرید و احساس کنید که مجبور هستید کاری را برای ابد انجام بدهید.

خواب لباس عروس آبی

رنگ آبی نماد آسمان‌های آبی بالای سرمان است. این فضا نماد پهناوری، فرصت‌های بی کران کشف و اکتشاف، احیا و گسترش است. شما درباره‌ی انتخاب‌های زندگی که در آینده پیش رو دارید احساس آزادی و فراغت می‌کنید.


خواب ببینید یک نفر دیگر لباس عروس پوشیده است

در کل، اگر خواب ببینید کس دیگری در مراسم عروسی‌اش لباس عروسی پوشیده است، این خواب عموما به معنی آن است که نوعی حسادت نسبت به شرایط و اوضاع زندگی آن فرد در خود احساس می‌کنید. این به خصوص در صورتی درست است که بدانید شخص پوشنده‌ی لباس عروس چه کسی است.

اما، اگر فرد لباس عروس را خارج از مراسم عروسی بپوشد یا امتحان کند یعنی شما به صورت ناخودآگاه احساس می‌کنید از آن شخص پایین تر هستید.

خواب لباس عروسی و مرگ

عروسی و مرگ دو موضوع بسیار متضاد هستند. وقتی خواب لباس عروسی و مرگ را همزمان می‌بینید، ممکن است به معنی آن باشد که درباره‌ی تعهد جدید احساس عدم اطمینان و به نوعی خفگی و فشار می‌کنید.

تعبیر خواب دنبال لباس عروس گشتن

خواب دیدن اینکه شما در روز عروسی تان به دنبال لباس عروسی هستید به این معنی است که شما تلاش می کنید نقش خود را در یک موقعیت بیابید. از این که متناسب آن نقش نباشید می ترسید.

تعبیر خواب تور لباس عروس

آنلی بیتون می گوید:

 • دیدن تور لباس عروس در خواب، نشانه آن است که در زندگی خود تغییر و تحولی ایجاد خواهید کرد که باعث شادمانی اعضای خانواده شما خواهد شد.
 • اگر دختری خواب ببیند تور لباس عروسی را بر صورت خود انداخته است، نشانه آن است که به کاری مشغول خواهد شد که برایش منفعتی فراوان به همراه می آورد.
 • اگر دختری خواب ببیند تور لباس عروسی از روی صورتش کنار می رود یا بر زمین می افتد، نشانه آن است که متحمل رنج و اندوه خواهد گشت.

تعبیر خواب لباس عروس پاره شده

به تعبیر معبرین غربی اگر در رویای خود لباس عروسی را دیدید که پاره یا کثیف شده بود بدان معناست که باید بیشتر مراقب عشق خود باشید، چرا که ممکن است او را از دست بدهید. اگر در خواب خود مشاهده کردید که لباس عروسی مقابل شما پاره یا کثیف می شود به منزله هشداری است به شما درباره مسئله ای جدی که ممکن است در آینده برایتان پدید آید. ممکن است این مشکل یک بیماری جدی و یا عمل جراحی باشد.

آنلی بیتون میگوید: دیدن لباس عروسی کثیف و چروک در خواب، علامت آن است که رابطه شما با فردی شایسته قطع خواهد شد.

خواب لباس عروسی که خراب شده است

لباس عروس خراب شده می تواند نماد ترس ها و مسائل بالقوه ای در زمینه ی تعهدتان باشد. این خواب می تواند نماد برخی از رویدادهای گذشته هم باشد که ممکن است باعث به وقوع پیوستن یک جشن عروسی «ناقص» شده باشد.

به اسم مثال زنی خواب دیده بود لباس عروسی کثیف و خاک آلوده پوشیده است. در عالم بیداری بکارتش را از دست داد و چند ماه قبل از جشن عروسی واقعی شان باردار شد. او احساس بدی داشت و به خاطر وضعیتش احساس می کرد در مخمصه گیر افتاده است.

بعلاوه ممکن است رویدادی واقعی را خواب ببینید که در آن لباس تان را شخص دیگری خراب می نماید. این ممکن است به معنی دردسری باشد که در زمینه ی انتخاب های زندگی پیش رو خواهید داشت و اینکه کسی یا چیزی قرار است آن را خراب کند. به بافت خواب نگاه کنید تا بفهمید مشکل کار کجاست و چگونه می توانید مشکل را درست کنید. به اسم مثال، اگر خواب ببینید یک سگ عظیم لباس عروس تان را می جود و خراب می نماید، ممکن است به معنی آن باشد که فرد قدرتمند اما وفادار به شما ممکن است در بلند مدت به شما خیانت بکند.

خواب اندازه نبودن لباس عروس

زمانبندی این خواب می تواند معنی متفاوتی در بافت آن ایجاد کند. آیا قبل از عروسی یا در زمان خود عروسی متوجه شدید لباس عروس اندازه نیست؟ این ممکن است دلالت بر مقدار آمادگی دلالت داشته باشد که برای پایبند ماندن به تعهد بلند مدت تان احتیاج دارید.

اگر لباس عروس خیلی گشاد (بزرگ) باشد:

اگر لباس عروس خیلی بزرگ باشد نماد آن است که عروسی ممکن است انتخاب درست و مناسبی برای شما نباشد، چون این لباس های عروسی بیشتر اندازه دیگران هستند تا شما.

اگر لباس عروس خیلی کوچک باشد:

اگر خواب ببینید لباس عروس اندازه تان نیست نماد آن است که به ظاهرتان بیش از حد اهمیت می دهید. اما، اگر خواب ببینید که لباس عروس بیش از حد کوچک است، ولی می توانید با وزن کم کردن این مشکل را حل کنید، به معنی آن است که برای تعهد و دستیابی به اهداف تان آمادگی دارید.

سخن آخر

اگر به تازگی خوابی با موضوع لباس عروس دیده اید، می توانید رویای خود را در پایین همین صفحه برای کارشناسان ما بنویسید تا در اسرع وقت جوابگوی شما باشند.

انتشار: 8 آذر 1399 بروزرسانی: 24 تیر 1400 گردآورنده: anti6.ir شناسه مطلب: 1343

به "تعبیر خواب لباس عروس، پوشیدن لباس عروس چه تعبیری دارد؟" امتیاز دهید

254 کاربر به "تعبیر خواب لباس عروس، پوشیدن لباس عروس چه تعبیری دارد؟" امتیاز داده اند | 4 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب لباس عروس، پوشیدن لباس عروس چه تعبیری دارد؟"

29 دیدگاه

مهریماه 23 مرداد 1400

سلام
من عقد کردم و هنوز عروسی نگرفتم
خواب دیدم لباس عروس پوشیدم با جورابهای سفید که روش مروارید و ربان سفید داره و مادرم همش توی خواب پریشون بود.ممنون میشم تعبیرشو برام بفرستین

پاسخ به مهریماه

مائده 22 مرداد 1400

سلام خسته نباشین من دختر مجردی هستم و خواب دیدم لباس عقد بلند نباتی رنگ پوشیدم تعبیرش چی میشه؟؟؟

پاسخ به مائده

زهرا 22 مرداد 1400

با سلام.من مادرم سه ساله فوت کردن،پریشب خواب دیدم هم مادرم لباس عروس سفید به تن داره و هم خواهر بزرگترم که متاهله لباس سفید عروسی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پوشیده. ولی نشانی از شادی و خوشحالی تو چهره ی هیچ کدومشون نبود،یعنی کاملا بی تفاوت نشسته بودن، و حس من تو خواب این بود که عروسیه مادرمه، تعبیرش چی میشه؟؟ ممنون میشم لطف کنید ؟؟

پاسخ به زهرا

سارا 22 مرداد 1400

سلام. من در دوران عقد هستم.
خواب دیدم لباس عروس خیلی تمیز و مرتب پوشیده بودم که البته خواهر بزرگم برام سفارش داده بود و دوز عروسی اولین بار بود که خودم میدیدم. لباس طوری بود که همان چیزی که خودم دوست داشتم بود. بعد اومدن داخل که مهمانای خانم بودن من مهمانها رو نمیدیدم ولی صدای دست زدنشونو متوجه میشدم. او فضایی که با لباس عروس واردش شدم خیلی زیبا بود خیلی،فضای باز بود و زیر پام چمن سبز رنگ خیلی زیبا انگار بهشت بود. بعد از اینکه وارد جمع شدم رفتم اتاق پرو یاد افتاد کفش ندارم. سریع لباسمو در آوردم با خواهرم رفتیم که سریع کفش عروس بخرم و بیام تو مهمانی دوباره. در حال گشتن بودم که یکدفعه از خواب پریدم.

پاسخ به سارا

فاطمه???????? 21 مرداد 1400

سلام من یک دختر مجبردم خواب دیدم برای تفریح به بیرون رفتیم بعد یک مکانی بود در لباس عروس و من و مادرم و چند نفر از آشنایان رفتیم داخل و مادرم اول یک لباس عروس انتخاب کرد پوشید بهش میومد خیلی بعد گفتم در بیار من بپوشم رفتم بپوشم در آخر زیب لباسس تااخر نیومد و زیب پاره شد فکر کنم بعد دیدم بهم اصلا نمیاد در آوردم لباس

پاسخ به فاطمه????????

الهه براتی 20 مرداد 1400

لباس عروس پوشیدم با آقایی که قبلا ازش جدا شدم

پاسخ به الهه براتی

صبا 19 مرداد 1400

سلام
خواب دیدم که انگار یک نفر میخواد بامن ازدواج کنه ولی انگار فقط با مامانم هماهنگ کرده بعد بمن گفتن که تو داری ازدواج میکنی لباس عروستم آمادس منم فقط ی تصویر از او اقا دیدم لباس عروس رو پوشیدم و جالبه که حس خوبی هم از خودم داشتم ولی خیلی منتظر نشستم تا از داماد خبری بشه که دیگه بیدار شدم

پاسخ به صبا

نرگس 19 مرداد 1400

سلام.زنی هستم مطلقه.خواب دیدم لباس عروسی سفید پوشیدم و با مادرم و زن عموهاسوار ماشین رفتیم تویه کوچه ایستادیم تا پدرم و برادرهابیان دنبال ماتابریم. اون کوچه نزدیک خونه عشق قدیمیم بودکه منا دید توی لباس عروسی و رفت توی خونه ای که نزدیکترب ما باشه تا مطمعن بشه منا درست دیده.صداشو میشنیدم که ب مادرش میگف کاش ج بله نده کاش ازدواج نمیکرد و مادرش میگف ولش کن میبینی که لباس عروسی پوشیده...دربیداری دله خوشی ازاین آقا ندارم و چن ماهی هس کات کردم ب دلیل اخلاق بدش وخیانتهاش اما در خواب گاهی میبینمش

پاسخ به نرگس

مطهره 16 مرداد 1400

سلام.خانم متاهل هستم. خواب دیدم همون لباس عروس ازدواجم پوشیدم و در حالی که همسرم فوت شده میخوام دوباره عروسی کنم. زمانی که وارد جشن میشدم با یاد خاطراتم گریه میکردم و مهمان ها هم همه به یاد همسرم ناراحت بودن.ضمنا قبل از عروسی لباسم پرو کردم یقش کج شده بود اون پیش خیاط بردم

پاسخ به مطهره

مریم ع 16 مرداد 1400

خواب دیدم یه دختری دسته گل عروسیشو گذاشت جبو دوربین ولی لباس عروسی که تنش بود بالا تنه اش رو نصفه در اورده بود و یه لباس مشکی تنش بود و خیلی خوشحال بود منم به شدت گریه میکردم ولی ادن دختر با داماد بود که تو دنیای واقعی فقط دوست هستن ولی بعدش با بالن رفتن بالا و داماد لباس دامادی تنش نبود و لباس عادی تنش بود

پاسخ به مریم ع

نسرین 16 مرداد 1400

سلام من خواب دیدم دوباره می‌خوام با شوهر م ازدواج کنم شوهرم 20ساله فوت شدن توی خواب لباس عروس تنم بود خوشحال بودم ولی دنبال آرایشگر بودم که موهام درست کنه و اینو بگم که اصلا شوهرم درخوابم نبود فقط خوشحال ازدواج باهاش بودم

پاسخ به نسرین

معصومه 15 مرداد 1400

سلام من مجردم خواب دیدم لباس عروس پوشیدم خیلی زیبا بود این لباس تور روی سرم هم بود نگاه میکردم اشک تو چشم‌جمع میشد بهم میگفتن چرا گریه میکنی گفتم من گریه نمیکنم میخواستم برم دستشویی با این لباس سخت بود برام دو نفر همراه من اومدن بعد تور رو سرم دیدم گیر کرد یک پسر بچه این کارو کرد منم بدون اینکه آسیب ببینه تور جدا کردم از روی درخت به اون پسر دعوا کردم ولی لباس و تور هیچ آسیبی ندید من به راهم ادامه دادم

پاسخ به معصومه

فاطمه 15 مرداد 1400

سلام وقتتون بخیر
من خواب دیدم توی مراسم عروسی خودم هستم و لباس عروس تنم کردم و داشتم با اینه توی دستم میرقصیدم و رفتم اینه رو دادم به دختر عموم اون اینه رو رو به من نگه داشت و من داشتم خودمو توی اینه میدیدم و میرقصیدم
مجرد هستم

پاسخ به فاطمه

Tala 14 مرداد 1400

من 13 سالمه. دیشب خواب دیدم خونه ی خالم هستم و عروسیمه و وسط خونه مراسم هست. بعد من دنبال لباس عروس میگردم انگار لباس عروس ندارم. بعدش از توی کشوی دختر خالم و خالم دنبال یه بلوز سفید و یه دامن میگردم. بعد نفهمیدم چی شد ولی دیدم یه لباس عروس کوتاه دارم که یه روبان سرخابی بهش وصله. ولی انگار چون لباس عروس درست حسابی نداشتم عروسی بهم خورد و من از توی اتاق پسر خالم دسته گل عروسیمو برداشتم و اینور اونور پرتش کردم. تعبیرش چیه؟

پاسخ به Tala

Zahra 13 مرداد 1400

سلام لطفاً جواب من بدید. خواب دیدم توی لباس عروس سفید به تن دارم با یک پیشانی بند توری سفید ولی همه میهمان های اون جشن لباس مشکی به تن دارن و به مهمان ها لبخند میزنم داماد تو خواب مشاهده نکردم ولی تو خواب یکی انگار بهم گفت که داماد شوهرم نیست این حس داشتم یجور که انگار الهام بش تعبیرش چی میشه لطفاً پاسخ بدید نگرانم...

پاسخ به Zahra

الهام 13 مرداد 1400

سلام، زن متاهلی هستم که یه دختر دارم، تو خواب دیدم تو عروسی کس دیگه ای منم لباس عروسی پوشیدم و تاج گزاشتم و آرایشگاه رفتم، همسر و دخترمم بودن، بعد هی موهامو درست میکردم خراب میشد و اصلا درست نمیشد
میشه لطفا تعبیرشو بگین

پاسخ به الهام

محمد 11 مرداد 1400

با سلام مدت 3 ماه است که زنم قهر کرده و رفته خانه پدرش .من در خواب دیدمش لباس عروسی سفید دیدمش در کنار خودم خیلی می ترسم لطفا تعبیرش چیست

پاسخ به محمد

یسنا 8 مرداد 1400

سلام.ممنون از تعبیرهای خوبتون .عالی هستن.یه سوال:من متاهلم ولی در خواب لباس عروسی پوشیده بودم که نیم سفید ونیم زرشکی بود.وعیب های من با لباس آرایش جزینی ام پوشیده شده بود نگران خورده گرفتن مردم به خیلی با حجاب بودن لباسم بودم ولی اقوام پشت سرم میگفتن من زیباهستم.ممنون میشم جواب بدید

پاسخ به یسنا

آتی 4 مرداد 1400

خواب دیدم خونه همسایه هستم وایشان گفته نمیخاد خرج اضافی کنید لباس عروس فلانی را برایت می اورم و من قبول کردم و ایشان برای من اورد و من. در خانیشان پوشیدم ولی ب دلم نبود و ب دوستم گفتم بریم بگردیم بازم ...ولی تو خواب میدونستم شخصی ک دوستش دارم هنوز خاستگاری نیامده

پاسخ به آتی

مهدیه 2 مرداد 1400

سلام
خسته نباشید
مجرد هستم ,خواب دیدم رفتم لباس بگیرم بعد به یه لباس توربرخوردم رفتم اندازه بگیرم دیدم لباسش بزرگه دامنش اندازه.
بعد پدرم اومد ببینه گفت عالیه منم گفتم بزرگ باشه مامان تنش میکنه.بعد دیدم که یه جسد زن جلومونه که متوجه شدیم لباسا وازجمله لباس عروس براادماییه که مردن ولباساشون میفروشن.

پاسخ به مهدیه

نیایش 1 مرداد 1400

سلام من متاهل هستم یه دختر دارم خواب دیدم باحجاب کامل با لباس عروس میرم دانشگاه اونجا مثل حامله ها هستم همه ازم میپرسن
بازم حامله ای من جواب میدم نه فقط یه دختر دارم

پاسخ به نیایش

رویا 29 تیر 1400

سلام من دختری مجرد هستم خواب دیدم ارایشگاه هستم و میخوام لباس عروس بپوشم و از هیچکدام خوشم نمیاد ولی در اخر از یه ارایشگاه دیگه یه لباس عروس خیلی خیلی زیبا به رنگ ابی انتخاب میکنم و میپوشم ومجلس میرم

پاسخ به رویا

مهرنوش 19 تیر 1400

سلام. خداقوت.
بنده متاهل هستم.
مدتی هست که خواب میبینم قراره با کسی ازدواج کنم یا اینکه مراسم عروسیم هست اما لباس عروس نپوشیدم. دیشب در آخرین خوابم، دیدم دنبال لباس عروس هستم و بالاخره یک لباس عروس پرو کردم اما برای کسی بود و نمیخواست اونو به من بده، به همین خاطر درآوردم. نمیتونم بفهمم تعبیرش همینهاست که برای لباس عروس گفته شده؟

پاسخ به مهرنوش

Mitra 17 تیر 1400

سلام خواب دیدم لباس حنابندون به تن دارم از لباس محلی حنابندون ترکیه ای هاا قرمز رنگ بود گفتند اینو مادر شوهر ایندت داده برای تو..ولباس عروس توری هم دیدم سفید رنگ بود دیدم اونم پوشیدمو رقصیدم عین عروسا خودم مجردم 17سال دارم بعد فهمیدم اون لباس حنابندون برای مامانم بوده و اون لباس عروس توری برای یه زنه بود که اصلا نمیشناختم یه دخترم داشت اون زنه همراش..
تعبیرش چی میتونه باهش کمکم کنین تا بدونم چیه معنیش قراره ماه دیگه ازدواج کنم..

پاسخ به Mitra

زهرا 5 خرداد 1400

سلام خواب دیدم دارم لباس عروس می‌پوشم خودم تو لباس عروس که هم سفید بود و قسمتی از اون مثل چادر گلدار بود وتنه یه جلیقه سبز و خوشرنگ بود دیدم اما سر و صدای شادمانی نبود شلوغ هم نبود یه چندین نفری بودن ومن تو اون لباس عروس منتظر شوهرم که ده ساله فوت شده بودم ممنونم که تعبیر کنید

پاسخ به زهرا

حنانه 2 خرداد 1400

من ندیدم لباس عروس بپوشم دیدم لباس عروسم و از کمدم در اوردم ونگاش کردم

پاسخ به حنانه

Akbar 18 اردیبهشت 1400

سلام عزیزان
همانگونه که مستحضر هستید اینها تعبیر خواب است نه تاویل دقیق و صددرصدی..
پس اگر تعبیر خواب شما خبر از سختی و بلا و مشکلات داد،اصلا غمگین نشوید چون صددرصدی نیست..
گاهی با ادای یک صدقه در راه خدا امور انسان برمیگرده..
خیالتان راهت..

پاسخ به Akbar

Narges 8 تیر 1400

سلام.. دقیقا درسته...
ممنون از روشنگری و احساس مسئولیتتون

پاسخ به Narges

شیرین 8 اردیبهشت 1400

زن متاهل هستم،خواب دیدم وسط جنگل زیبایی لباس عروس ب تن دارم و خوشحالم و داماد هم یکی از اشناهای من است.وبعد از بازگشت ب خانه ب اشنایی برخوردیم ک داماد از او خواست این موضوع ازدواج رابا کسی درمیان نگذارد

پاسخ به شیرین
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید